Algemene Voorwaarden - Neon HTD
418
page-template-default,page,page-id-418,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-14.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.Onderhavige voorwaarden maken intregaal deel uit van de overeenkomst . Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Zijn van toepassing met uitsluitend van alle algemene voorwaarden voorkomend op dit document .

2.Iedereen betaald kontant, ofwel indien vermeld 30 dagen factuur datum

3.Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verbintenis

4.Levering & plaatsing die wij opgeven zijn steeds benaderend en worden zo nauwgezet mogelijk nageleefd zonder ooit gewaarborgd te zijn

, wat ook de vertraging van een bestelling mag zijn . Hetzelfde geld ook als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd

Geen vergoeding of strafbeding mag van ons gevorderd worden

5.Klachten betreffende de geleverde en gemonteerde goederen zijn enkel ontvankelijk indien dit gebeurt bij aangetekende brief , de grieven

in detail uitgezet en dit na MAX 7 dagen na plaatsing

6.De klant is verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen en stockage van de lichtreclames in afwachting van latere montage

7. Enkel klachten betreffende konstruktiefouten worden aanvaard ( garantie MAX . 6 maanden )

8. De geleverde of gemonteerde goederen blijven eigendom van HTD zolang de volledige prijs niet betaald is , dit ook na vereffening of faillisement

9. Bij iedere opdracht wordt er een bestelbon opgemaakt en door de klant getekend , annulatie van de bestelbon moet binnen de 24 uur per aangetekend

schrijven worden toegestuurd aan HTD , zoniet zullen de reeds gemaakte kosten worden aangerekend met een minimum van 33 % van de totaal prijs

10. Voorschotten worden onder geen enkel beding terug betaald , zij worden beschouwd als een vast verbintenis

11. De opdrachtgever verklaart kennis te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden van HTD bvba en ook te aanvaarden .

12. Bij wanbetaling wordt aan de opdrachtgever van rechtwege en zonder voorgaande ingebrekestelling op de hoofd som een verwijlintrest te belope van 15%

per jaar en ook een schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuur bedrag met een minimum van 300 Euro

13. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Hasselt of Tongeren bevoegd

14. De klant vrijwaart HTD bvba volledig van alle verantwoordelijkheid en kosten ingevolge de plaatsing die door hemzelf werd gevraagd voor hij de vereiste

vergunningen heeft gekregen

15. Het ondertekenen van de werk bon houdt het akkoord van de klant in zonder voorbehoudt

16. Garantie betreffen enkel nieuw geleverde toestellen en constructies . Geen garantie voor TL-verlichting , gloeilampen , glasbreuken , LED en herstellingen

17. Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden heeft automatisch de nietigheid van de garantie tot gevolg.

18. Schade aan het pand waar het goed / construktie is bevestigd of schade aan derde worden niet vergoed !

19. HTD bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor produktie verlies enigerei aard .

20. Schade door storm , vandalisme , brand , natuurrampen , enz …. worden niet gratis hersteld